logo Facebook
i slova jsou činy

Vydavatelé v České republice naléhají na přiznání autorských práv vydavatelům k digitálnímu obsahu

11. prosince 2018 05:00 / autor: Monitor

V Radě EU a dalších evropských institucích v těchto dnech vrcholí jednání o podobě navržené směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice je součástí prosazování širší politiky Evropské unie na digitálním trhu, a tím i širší legislativní iniciativy obsahující další právní normy, jejichž cílem je vytvořit na evropském digitálním trhu férová a nediskriminační pravidla, která by umožnila evropským vydavatelským subjektům maximálně využívat digitální trh jako prostor pro svou expanzi a tím zajistit konkurenceschopnost evropské ekonomiky v globálním rámci. Na druhé straně si klade za cíl zajistit širokou přístupnost všech typů digitálních médií pro evropské občany a zajištění jejich široké, pluralitní, rozmanité ale také kvalitní a odpovědné informovanosti.

V poskytování této informovanosti hrají velkou roli jako poskytovatelé obsahu vydavatelé tisku, kteří ve svých digitálních médiích odpovědně šíří kvalitní, ověřený a pluralitní obsah. Vývoj vydavatelského odvětví je ale v posledních letech ohrožen tím, že vydavatelé jsou ochuzováni o část příjmů, které by měli za vytváření svého obsahu dostávat.

Děje se tak proto, že globální i domácí digitální platformy v jednotlivých zemích využívají vydavateli vytvořený obsah v rámci svých agregačních nebo vyhledávacích služeb. Z provozování těchto služeb získávají ohromné příjmy zejména na reklamním trhu. Tyto prostředky odčerpávají z mediálního trhu od jiných médií, zejména od tisku a vydavatelům se tak omezuje rozsah zdrojů, které mohou použít na vytváření jejich obsahu. Pokud by měl tento proces pokračovat i nadále, dojde postupně k dalšímu omezování činnosti vydavatelů, a tím poklesu rozmanitosti, plurality, spolehlivosti a kvality jimi poskytovaného obsahu, což bude ke škodě evropských občanů i celkového demokratického politického vývoje v jednotlivých zemích. Zabránit tomuto vývoji je podstatným úkolem také v rámci boje proti falešným zprávám.

Evropská směrnice o autorském právu má chránit evropský kreativní průmysl, jehož součástí jsou také vydavatelé tisku, a umožnit tomuto ekonomickému odvětví těžit odpovídajícím způsobem ze své tvorby. Dosud disponovali odvozeným právem na ochranu své tvorby pouze producenti v oblasti hudby, filmu a podobně, jinak byli nositeli práva jen přímí autoři. Evropská komise se vzhledem k situaci na digitálním trhu rozhodla zařadit mezi nositele odvozených práv i vydavatele tisku, aby mohli efektivně bránit svůj obsah před jeho komerčním zneužíváním dalšími subjekty a uzavírat s těmito subjekty rovnoprávně licenční nebo podobné smlouvy o využívání obsahu. Přitom směrnice nijak neomezuje využívání a sdílení obsahu individuálními uživateli.

Toto právo je po celou dobu projednávání legislativního návrhu směrnice předmětem diskusí a útoků ze strany digitálních platforem a jejich zastánců ve veřejné sféře. Jsou vyslovovány demagogické názory, že právo vydavatelů je „daní z odkazu“ a podobně. Při diskusích v Evropském parlamentu bylo dosaženo vyvážené formulace práva vydavatelů, které zaručuje dostatečnou ochranu jejich tvorby například tím, že odmítá výjimku z dosahu práva pro tzv. krátké úryvky/snipety, které jsou tím, co platformy právě zhusta využívají a způsobují tak, že čtenáři ani nenavštěvují stránky vydavatelů, na něž se prostřednictvím úryvků odkazuje.

V současné době projednává návrh směrnice Rada EU, kde se k němu vyjadřují jednotlivé členské státy. Zároveň probíhá trojstranný dialog mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou EU. Různé země v rámci Rady zaujímají k formulaci práva vydavatelů různá stanoviska. Některé prosazují zachování krátkých úryvků mimo dosah práva. Česká republika sice podle svého nejnovějšího vyjednávacího stanoviska do této skupiny nepatří, ale přesto je třeba, aby vydavatelé ve všech evropských zemích upozorňovali na potřebu zachování neredukovaného práva vydavatelů v rámci směrnice. Jsme totiž svědky pokusů rozředit toto právo i jinými ustanoveními směrnice, jako například prostřednictvím článků týkajících se vytěžování textů a dat.

Šéfredaktoři většiny deníků vydávaných v České republice se rozhodli, že na podporu projednávání návrhu směrnice upozorní širokou veřejnost na nutnost zařazení práva vydavatelů v nezkrácené podobě tím, že dne 11. 12. 2018 otisknou ve svých titulech článek reportéra francouzské tiskové agentury AFP působícího na Blízkém východě, laureáta cen Alberta Londrese a ceny města Bayeaux pro válečné zpravodaje, s názvem „Fakta, ne fámy. Neberte nám autorská práva“, v němž upozorňuje na to, že profesionální žurnalistická práce se musí opírat o vlastní získávání fakt, což je náročná a nákladná činnost, na níž se při současném vývoji mediálního trhu dostává stále méně prostředků. Přitom právě odpovědná, profesně kvalifikovaná a o fakta ověřená na místě se opírající žurnalistika je opakem fám, domněnek a falešných zpráv