logo Facebook
i slova jsou činy

Vliv novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob na vydavatele

05. dubna 2017 15:00 / autor: Monitor

Unie vydavatelů věnuje pozornost vývoji legislativního prostředí, které souvisí s vydavatelskou činností. Jednou z právních norem, která má výrazný vliv na činnost vydavatelů je novelizovaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který je v účinnosti od prosince roku 2016. Na základě podnětů a zájmu vydavatelů uspořádala Unie vydavatelů v pátek 31. března workshop, na němž měli jeho účastníci možnost se seznámit s principy novely, jejími dopady i tím, jaké jsou možnosti a efektivní postupy, jimiž se mohou vydavatelé jako právnické osoby z hlediska zákona chránit, zejména před důsledky činnosti svých zaměstnanců.

Na workshopu vystoupili přední odborníci z oblasti trestního práva. Se základními východisky a principy novelizovaného zákona seznámil účastníky předseda Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Z hlediska důsledků pro činnost vydavatelů se novelou zabýval předseda Rady pro mediální právo JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D. Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. z Katedry trestního práva Právnické fakulty UK hovořil na téma vyvinění z dopadu důsledků zákona a o tom, jak mají vydavatelé konkrétně postupovat, aby co nejvíce omezili negativní vliv zákona na svou činnost. JUDr. Jakub Chromý, Ph.D. z Nejvyššího státního zastupitelství se věnoval tématu aplikace zákona zejména z hlediska právní úpravy vyvinění. Aplikací procesních ustanovení z hlediska možných trestných činů spáchaných v rámci obvyklé činnosti vydavatelů jakožto právnických osob se zabýval zástupce Unie obhájců JUDr. Filip Seifert, MBA. Na závěr konference vystoupila místopředsedkyně Ústavně právního výboru Parlamentu ČR a bývalá ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která se na přípravě novely zákona podílela.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici na webových stránkách www.unievydavatelu.cz.