logo Facebook
i slova jsou činy

Vyjádření Českých Radiokomunikací ke stanovisku ČASO

06. dubna 2017 12:50 / autor: Monitor

Po zveřejnění stanoviska České asociace satelitních operátorů k projednávání vládní novely Zákona o elektronických komunikacích v Poslanecké sněmovně vydal své vyjádření k celkové situaci, ale i ke zmíněnému stanovisku operátor pozemního televizního vysílání – České Radiokomunikace. Zde je jejich názor:

 

RELEVANTNÍ INFORMACE KE STANOVISKU
České asociace satelitních operátorů z.s. (ČASO) ze dne 21.3.2017
(„Stanovisko“)

Obecné informace
1. Stanovisko se vyjadřuje k celoevropskému procesu uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz, ke kterému má dojit na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) přijatého dne 15.3.2017 a musí být ještě schváleno Radou (do léta 2017) (dále jen „Evropské rozhodnutí“).

2. Uvedené Evropské rozhodnutí je vyústěním mnohaletých diskusí na úrovni EU (RSPG, EK) o dalším uvolnění rádiových kmitočtů (pásmo 700 MHz) pro mobilní služby. V tomto pásmu dosud vysílají sítě digitální terestrické (zemské) televize (dále jen „DTT“).

3. Důsledkem přijetí Evropského rozhodnutí bude odejmutí rádiových kmitočtů dlouhodobě přidělených digitální rozhlasové a televizní službě (UHF pásmo) ve prospěch mobilních služeb.

4. Celkově bude ve prospěch mobilních služeb předáno do roku 2020 43% pásma UHF. Přijímané Evropské rozhodnutí vede v zemích s vysokým podílem využití digitální zemské televize k nutnosti zajistit uvolnění těchto kmitočtů takovým způsobem, aby nedošlo ke změně hospodářské soutěže na trhu šíření televizního signálu (v neprospěch této vysílací platformy) tzn., je třeba využít spektrálně efektivnější technologie.

5. Na základě několikaleté diskuse v souvislosti s přijetím Strategie správy spektra v roce 2015 přijala Vláda ČR 20. 7. 2016 zásadní politické rozhodnutí - Strategii rozvoje zemského televizního vysílání, jejímž cílem je včasné uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz na základě sociálně citlivého a státem řízeného přechodu ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 s cílem zachování bezplatného digitálního televizního vysílání ve stávajícím rozsahu a umožnit jeho udržitelný rozvoj. Při přípravě Strategie se vycházelo i z obsahu připravovaného Evropského rozhodnutí.

6. Strategií předvídaný proces přechodu digitálního zemského vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 vychází z historické zkušenosti s přechodem z analogového na digitální vysílání, který v ČR probíhal v letech 2008-2012, kdy došlo k uvolnění kmitočtového pásma 800 MHz ve prospěch mobilních služeb (tzv. digitální dividenda). Tyto kmitočty byly přiděleny prostřednictvím aukce mobilním operátorům k realizaci sítí LTE. Důsledkem přechodu z analogového na digitální vysílání bylo snížení podílu platformy zemského televizního vysílání z 80% na 60%. Z tohoto procesu vytěžily nejvíce satelitní a kabelové platformy, které v důsledku různých komplikací s přechodem (nedostatečná penetrace koncových zařízení, problémy s příjmem signálu, ladění antén atd.) mohly využít této příležitosti k prodeji svých placených služeb divákům.

Relevantní informace k jednotlivým tezím ve Stanovisku
(kurzívou jsou uvedeny teze ze Stanoviska)

Ad 1) Zvolené řešení je v neprospěch spotřebitele/televizního diváka/daňového poplatníka

Žádné dotace nesměřují ke spotřebiteli (jako např. ve Francii)
Přímé dotace spotřebitelům, divákům užívajícím platformu zemského televizního vysílání nejsou ve schválené Strategii uvažovány. Jde o cca 60% domácností, tj. cca 2,5 milionu domácností. Při dotaci ve výši 500 Kč na domácnost (set top box pro pozemní vysílání) by dotace zatížily státní rozpočet částkou cca 1.3 mld.Kč. V případě dotací do satelitních set top boxů by se jednalo o částku cca. 7.5 mld. Kč (3 000 Kč na domácnost).
Stát však počítá se „nepřímou kompenzací“ prostřednictvím kompenzace nákladů, vyvolaných pro diváky vhodnou a možnou dobou souběhu vysílání ve standardech DVB-T2 a DVB-T (simultánní vysílání), které umožní domácnostem přirozenou obměnu televizních přijímačů během souběžného vysílání DVB-T a DVB-T2. Jde o postup, který je aplikován např. v Rakousku.
Stát rovněž počítá s určitou podporou sociálních a zdravotních zařízení v rámci finalizace přechodu na DVB-T2 na základě zkušeností z přechodu na digitální TV vysílání (cca 60 mil. Kč bylo využito pro tato zařízení).

Spotřebitel nemá právo volby, zda si za dotaci pořídí novou TV/STB či jiné zařízení pro příjem TV signálu (např. po kabelu nebo přes satelit) tak, aby maximalizoval kvalitu příjmu televizního vysílání.
Tento závěr je mylný. Přechod na DVB-T2 prostřednictvím simultánního vysílání ve 2 standardech i bez použití dotací umožnuje všem domácnostem se svobodně rozhodnout o koupi vhodného přijímacího zařízení. V žádném případě neomezuje spotřebitele v tom, jaké zařízení si koupí. Tím, že není plánována plošná dotace, nejsou domácnosti žádným způsobem omezovány ke koupi určitého zařízení. Trh spotřební elektroniky TV přijímačů ve velké většině dodává TV vybavené všemi tunery (tj. umožňují příjem terestrické, satelitní i kabelové TV), není prakticky preferována žádná technologická platforma. Přestože domácnosti již dnes disponují televizory i s podporou satelitního kabelového příjmu, zůstává z jejich strany vysoká preference pozemního televizního vysílání.

Ad 2) Zvolené řešení je pouze ve prospěch soukromého zahraničně vlastněného subjektu České Radiokomunikace a její dceřiné společnosti Czech Digital Group a.s. a další společnosti Digital Broadcasting s.r.o. tyto společnosti si za peníze daňových poplatníků pořídí zdarma

Nové televizní vysílače, head-endy, anténní systém.
Tato informace není pravdivá. Přechod na DVB-T2 počítá pouze s kompenzací za zajištění služby šíření simultánního vysílání po určitou dobu. Konkrétně se jedná o provozní náklady související se zajištěním provozu přechodových sítí v období 2017 – 2020/2021. Strategie nepředpokládá a ani návrh zákona, že by byly plně hrazeny investiční náklady spojené s realizací nových sítí ve standardu DVB-T2. Režim úhrady nákladů vyvolaných externím zásahem do přídělů rádiových kmitočtů je již dlouhodobě zakotven ve stávající právní úpravě - zákonu o el.komunikacích (§27 odst. 6 ZEK). Předkládaná diginovela pouze řeší úhradu specifických nákladů na simultánní vysílání, přeladění stávajících DVB-T síti a očekávané vyvolané náklady spojené s reorganizací rádiového spektra z hlediska rušení signálu. Jedná se tedy o náklady vyvolané vynucené z důvodu nutnost uvolnit kmitočtové pásmo 700 MHz. Kompenzaci nákladů vyvolaných uvolněním kmitočtového pásma 700 MHz předpokládá i Evropské rozhodnutí (čl.6, recitál čl.21).
Vládou schválená Strategie předpokládá, že veškeré kompenzace budou notifikovány Evropskou komisí. Nemůže tak dojít k nedovolené veřejné podpoře.

30 nových kanálů, v každé ze 3 DVB-T2 vysílacích sítích, které mohou následně zpoplatnit, stát jim zdarma bez výběrového řešení přidělí rádiové kmitočty na provozování TV vysílání do roku 2030, čímž stát přijde o 11 – 20 mld. Kč.
Toto tvrzení není pravdivé. Jedna přechodová síť DVB-T2 disponuje kapacitou cca. pro 18 televizních kanálů v SD rozlišení, nikoli 30 kanálů, jak argumentuje ČASO. Přechodové DVBT2 sítě budou primárně sloužit pro vysílání TV kanálů, které jsou šířeny v současných DVB-T sítích s cílem zajistit bezplatný televizní příjem v době vypínání DVB-T sítí. Strategie schválená vládou nepočítá s tím, že by v přechodových sítích DVB-T2 bylo možno provozovat placené televizní stanice. Následné zpoplatnění televizního vysílání je obchodním rozhodnutím konkrétního televizního provozovatele. Již dnes však mohou komerční televizní stanice vysílat placenou televizi v DVB-T. Nelze proto tvrdit a spekulovat, že jde o možnou podporu další placené TV platformy. Základním cílem Strategie je zachování pozemní televizní platformy s možností bezplatného vysílání.
Změna příslušných přídělů rádiových kmitočtů musí být provedena v souladu s platným zněním zákona o el. komunikacích na základě příslušných ustanovení tohoto zákona, který tento důvod předvídá – změna z důvodu rozhodnutí Evropské unie a mezinárodních smluv. O změně bude rozhodovat Český telekomunikační úřad.
Stanovení doby platnosti musí odpovídat příslušné technologii a její životnosti. Evropské rozhodnutí stanoví rok 2030 jako základní milník, do něhož členské státy musí garantovat ochranu rádiových kmitočtů pro potřeby rozhlasového a zemského televizního vysílání (článek 4 Evropského rozhodnutí).

Ad 3) Spotřebitelé/daňoví poplatníci dostanou

• kvalitu vysílání v SD (z roku 1963)
Tato informace není pravdivá. Kvalita televizního vysílání nezůstává na úrovni SD roku 1963, kdy se vysílalo analogově a černobíle. Kvalita v digitálním vysílání se neustále zvyšuje. Právě přechod na DVB-T2 umožní, podle rozhodnutí provozovatelů, TV vysílání využít vyšší kvalitu např. HD i v rámci DTT platformy. Programy ČT třeba bude možné vysílat plně v HD kvalitě.
Přechod na DVB-T2 umožní hlavně efektivnější využití rádiových kmitočtů při zachování stávajícího pokrytí TV signálem a TV provozovatelům umožní větší možnosti ve volbě TV standardů.

zhoršení nebo znemožnění příjmu v horských oblastech a ve velkých městech
Toto tvrzení není pravdivé. Přechodem na samotný standard DVB-T2 nemůže dojít ke zhoršení či znemožnění příjmu v horských oblastech a velkých městech. Při důsledné realizaci přechodu na DVB-T2, se kterým počítá Strategie, to nemůže nastat. DVB-T2 je moderní technologií, která vedle úspory kmitočtů v porovnání s DVB-T, zajišťuje velmi kvalitní pokrytí televizním signálem. Dodržení pokrytí signálem je jedním z hlavních předepsaných kritérií využití rádiových kmitočtů a výstavby sítí a nepochybně bude kontrolován příslušným mechanismem (ČTÚ), který se osvědčil i při přechodu z analogového na digitální vysílání.

• nutnost vynaložit náklady na pořízení nové TV/STB za cca 5 mld. Kč a další náklady, přičemž se to celé zopakuje za 10 let při přechodu na nový standard
Toto číslo je blízké odhadu vyvolaných nákladů domácností, jak je uvedeno ve vládní Strategii. Skutečný výdaj na pořízení přijímacích zařízení domácností se bude odvíjet od cenové nabídky adekvátních přijímacích zařízení a dalších faktorů. Na snížení vynucených výdajů domácností se bude podílet i dostatečně dlouhá doba simultánního vysílání. V důsledku výrazně rychlejší adopce kompatibilních DVB-T2 přijímačů na maloobchodním trhu, než který předpokládá Strategie, budou reálné náklady domácností výrazně nižší, protože naprostá většina již dnes prodávaných televizorů bude fungovat i po roce 2020. Menší část televizních diváků, kteří neobmění TV přijímač přirozeným způsobem, bude moci řešit přechod na DVB-T2 nákupem set top boxu v hodnotě cca. 500 Kč.
Úvahy o opakování za dalších 10 let jsou velmi spekulativní. Za 10 let bude zcela odlišná situace u všech jednotlivých technologických platforem na trhu. Realizace Strategie předpokládá dodržení cílového řešení 5-6 sítí pro zemské televizní vysílání, což odpovídá platnému mezinárodního plánu GE06. Při běžném vývoji trhu – tzn. bez vnějšího zásahu, který je požadavek na vynucené uvolnění rádiových kmitočtů – lze předpokládat, že dojde k přirozenému vývoji na trhu v důsledku inovativních řešení a nových technologií bez nutnosti jakéhokoli státního zásahu.

Ad 4) Zvolené řešení je pro spotřebitele nejdražší možné

Spotřebitel zaplatí společnostem ČRA, CDG a DB cca 11-20 mld. Kč formou udělení bezplatných přídělů rádiových kmitočtů na provozování příslušných vysílacích sítí do roku 2030
Toto tvrzení je nepravdivé. Spotřebitel neplatí uvedeným společnostem žádnou takovou částku. Příděly radiových kmitočtů pro šíření zemského televizního signálu slouží pro televizní vysílání a proto je nelze přirovnávat k přídělům radiových kmitočtů pro mobilní služby, které mohou monetizovat mobilní operátoři prodejem mobilních služeb. Prodlužování přídělů kmitočtů bude provedeno na základě Zákona o elektronických komunikacích. V Německu, kde již proces přechodu na DVB-T2 probíhá, prodloužil německý regulátor operátorům pozemních televizních sítí příděly kmitočtů bezplatně do roku 2030.

Spotřebitel zaplatí 5 mld. Kč za nové televize/set-top boxy
Uvedené číslo odpovídá údajům uvedeným ve Strategii. Reálné náklady však budou výrazně nižší s ohledem na rychlejší adopci kompatibilních DVB-T2 přijímačů, takže naprostá většina již dnes prodávaných televizorů bude fungovat i po roce 2020.

Spotřebitel zaplatí 1 mld. Kč za vybudování a několikaletý provoz přechodových sítí DVB-T2, přeladění stávajících DVB-T sítí, přepnutí stávajících DVB-T sítí
Spotřebitel neplatí za uvedené činnosti. Na úhradu nákladů vyvolaných vynuceným uvolněním pásma 700 MHz jsou použity finanční prostředky z Radiokomunikačního účtu, do kterého přispívají na základě zákona všichni uživatelé radiových kmitočtů. Uvedená částka 1 mld Kč za vybudování a několikaletý provoz přechodových sítí DVB-T2 je spekulativní a neodpovídá kvalifikovaným odhadům. Vládní Strategie na základě příslušných analýz (odhad nákladů dle ceníků technologických dodavatelů) dospěla k cca. poloviční částce.
Režim úhrady nákladů na přeladění sítí a přepnutí sítí je zakotven v platném zákoně o el. komunikacích (§27 odst. 6 ZEK). Očekávání operátorů sítí k jejich úhradě je v rámci platného zákona legitimní a v souladu s platným právním rámcem.

Taková finanční podpora je rozporu s platnými právními předpisy na národní i evropské úrovni – jako příklad je možné uvést rozhodnutí EK 2016/2395 ze dne 5.8.2016 o nedovolené státní podpoře operátorům zemského televizního vysílání při zavádění DVB-T na území Španělska
Toto srovnání je nesprávné a nelze použít. Srovnávání kompenzací a podpory v rámci procesu uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 MHz a kompenzací a podpory v rámci přechodu analogového na digitální vysílání nelze srovnávat a aplikovat. Jde o diametrálně odlišné situace, které jsou založeny na zcela jiných skutkových okolnostech. Ve Španělsku se jednalo o podporu pro budování nových vysílačů v téměř neobydleném území, což bylo neefektivní použití finančních prostředků, a tato podpora navíc nebyla notifikována Evropskou komisí.
Diginovela jednoznačně předpokládá, že úhrady nákladů podle §27 ZEK mohou být provedeny až po příslušném výsledku notifikačního jednání u Evropské komise podle příslušných pravidel o posuzování veřejné podpory. Tato notifikační jednání byla již zahájena.

Spotřebitel zaplatí arbitráže, které ČR prohraje s provozovateli kabelového, satelitního a IPTV vysílání, kteří se budou soudit o náhradu škody a ušlého zisku v řádu stovek milionu Kč
Tento výrok navozuje dojem, že existují nějaké arbitráže, případně, že takové arbitráže budou zahájeny ze strany uvedených provozovatelů. Přitom není jasné, jaký ušlý zisk budou tyto platformy uplatňovat. Strategie jednoznačně říká, že základním cílem je udržení stávajících poměrů technologických platforem na trhu, tj. aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže.
Uvolnění rádiových kmitočtů prostřednictvím přechodu na spektrálně efektivnější platformu se provozovatelů kabelového, satelitního a IPTV vysílání vůbec netýká. Procesu přechodu ze standardu DVB- T na DVB-T2 se neúčastní.

Ad 5) Zvolené řešení reflektované v návrhu zákona o el.komunikacích je v rozporu s evropskou legislativou, tj. usnesením EP ze dne 15.3.2017, které stanoví

Zvolené řešení musí být technologicky neutrální, tj. nemůže upřednostnit jednu vysílací technologii (terestrické vysílání) před ostatními (satelitním, kabelovým, IPTV vysílání)
Uvedené tvrzení je mylné. Samotné Evropské rozhodnutí o uvolnění rádiových kmitočtů není technologicky neutrální, neboť se negativně dotýká jen jedné technologické platformy – zemského televizního vysílání. Alternativní technologické platformy naopak mohou získat vylepšením své pozice na trhu, pokud by byl zvolen nevhodný postup uvolnění kmitočtů. Evropské rozhodnutí navíc výslovně doporučuje využití technologie DVB-T2 a kompresní kodek HEVC.

Dotace poskytovaná v souvislosti s uvolnění pásma 700 MHz má směřovat ke spotřebitelovi, televiznímu divákovi
Evropské rozhodnutí (recitál 20, 21 a článek čl.6 ) neuvádí mezi adresáty kompenzací jen diváky (koncové uživatele) ale i vysílací společnosti.
Je nutno zdůraznit, že navrhovaná kompenzace ve formě služby simultánního vysílání je směrována ve prospěch diváků.

Usnesení EP předjímá, že zvolený postup nesmí být v rozporu s národními právními předpisy, tj. nestanoví ani neumožňuje přidělit v rozporu se ZEK zdarma nové příděly rádiových kmitočtů pro technologicky pokročilejší způsob vysílání (DVB-T2) operátorům těchto nových DVB-T2 sítí
Zvolený postup vyvolané změny přídělů rádiových kmitočtů je zcela v souladu s platným zákonem o el. komunikacích, který provedení změny přídělu výslovně umožňuje. Tento postup je i v souladu s Evropským rozhodnutím (recitály 13-15,19 a 20)

Českým Radiokomunikacím mají směřovat jen kompenzace za uvolnění pásma 700 Mhz. Vzhledem k tomu, že u 2 ze 3 komerčních vysílacích DVB-T sítí končí platnost jejich rádiových kmitočtů před 30.6. 2022, jediným příjemcem kompenzace, kterou by stát měl podle ZEK hradit, by byla společnost CDG, platnost jejíhož přídělu rádiových kmitočtů končí v lednu (10.) 2024, přičemž výše této kompenzace by nemusela přesáhnout 100 mil.Kč

Uvedené tvrzení je mylné a zavádějící. Všechny 4 příděly rádiových kmitočtů překračují časový rámec 30.6.2020 tj. termínu určený Evropským rozhodnutím k uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz.
Vládou přijatá Strategie stanoví termín, který je velmi blízký požadovanému termínu s cílem co nejdřívějšího uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 Mhz pro mobilní služby. Tento termín byl stanoven i s ohledem na tlak sousedních administrativ (Německo, Rakousko), které uvolňují toto radiové kmitočty ještě dříve, a je proto nezbytné zamezit přeshraničnímu rušení.
Uvedený návrh ČASO zamlčuje negativní dopady odkladu do státního rozpočtu i oddálení pozitivní přínosy pro celou společnost.

Stát má tak možnost vyhlásit výběrové řízení na udělení přídělů rádiových kmitočtů pro DVB-T2 vysílací sítě za vysoutěženou cenu, podobně jako u mobilních operátorů v aukci na provozování 4G sítí
Stát nemá tuto možnost. Evropský právní rámec ani národní to neumožňuje. Jde o spekulaci.

Ad 6) Návrh řešení

Návrh novely zcela přepracovat
Navržená Diginovela odpovídá požadavkům Strategie a věcnému záměru zákona. Požadavek na přepracování zákona je vznesen pouze účelově. Jde o snahu oddálit celý proces. Včasná nerealizace přechodu by měla destruktivní vliv na pozici platformy zemské televizního vysílání a přinesla jednoznačné výhody pro satelitní a kabelovou platformu.

Připravit nový plán na uvolnění pásma 700 MHz v ČR s ohledem na zásadu technologické neutrality a po konzultaci se všemi subjekty
Jde o nerealizovatelný požadavek. Evropské rozhodnutí o uvolnění rádiových kmitočtů není technologicky neutrální, neboť se negativně dotýká jen jedné technologické platformy – zemského televizního vysílání. Není tedy možné uvolnit pásmo 700 MHz jiným způsobem.

Návrh o odložení uvolnění pásma 700 MHz do 2022
Takový návrh je nepochybně snahou o oddálení výhod, které stát a občané získají z dalšího rozšíření dostupnosti služeb mobilního broadbandu.

Vyžádat si doporučení EK
Česká republika je suverénní stát, který nemá povinnost konzultovat tyto záležitosti s Evropskou komisí. Radiové kmitočty jsou národní statek, se kterým nakládá každý stát v souladu se svými právními předpisy. Rozhodnutí EP a Rady navíc stanovuje, aby členské státy připravily vlastní plán uvolnění pásma 700 MHz na základě národních podmínek a mezinárodní kmitočtové koordinace, která má být dokončena do konce roku 2017.