logo Facebook
i slova jsou činy

Úvodní slovo generálního ředitele České televize

19. dubna 2017 15:00 / autor: Monitor

...příspěvek je součástí Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2016...

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové,
Česká televize je podle řady základních, kvantifikovatelných parametrů, jako je rozpočet, množství zaměstnanců nebo výrobní možnosti, v mezinárodním srovnání spíše malou veřejnoprávní televizí. Přesto dnes patří v mnoha ohledech k evropské špičce. Je-li například jedním z hlavních, a také nejtěžších, úkolů médií veřejné služby být relevantní pro široké spektrum diváckých skupin, pak Česká televize tuto úlohu v roce 2016 splnila nadprůměrně.
Dva z jejích šesti kanálů, ČT24 a ČT sport, se staly nejsledovanějšími tematickými stanicemi v Evropě a sama Česká televize, s podílem na publiku 30,96 %, nejúspěšnějším českým vysílatelem. Oslovila nejvíce diváků od roku 2009.
Jsem si přirozeně vědom toho, že parametr sledovanosti není jediným ukazatelem kvality veřejné služby. Proto za stěžejní úspěch roku 2016 považuji to, že rostoucího počtu diváků nedosahovala Česká televize za cenu snižování nároků na kvalitu svoji produkce. Spíše naopak. V roce 2016 zůstalo hodnocení divácké spokojenosti na úrovni předchozích let a parametry jako zaujetí či originalita pořadů dokonce vzrostly.
Tyto výsledky jsou nejlepší možnou ilustrací toho, že dlouhodobá strategie upřednostňující ve vysílání původní domácí tvorbu, kvalitní náměty, aktuálnost i moderní zpracování, a také vysoký podíl premiér, je správná. České televizi se díky tomuto směřování podařilo v loňském roce již definitivně dohnat dluh ve výrobě pořadů, který vznikl v letech 2009–2011.
Nadále si však uvědomujeme potřebu rozšiřovat žánrové i tematické rozpětí programu České televize. I z tohoto důvodu jsme se v roce 2016 například výrazně zaměřili na oblast české vědy. Vedle redakce domácí, zahraniční, ekonomické a kulturní tak v loňském roce vznikla i zpravodajská redakce vědy a Česká televize připravila sérii osvětových pořadů, které se věnují historickým i současným českým badatelům a jejich objevům, a to ve spektru formátů od zábavného vzdělávání až po dokument.
Rok 2016 byl významným i z hlediska budoucího fungování České televize. Po měsících práce a detailních jednáních totiž schválila Rada ČT realisticky sestavené Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje na léta 2017 až 2021. Plány nepočítají s žádnými dodatečnými zdroji financování a jejich hlavním cílem je zabezpečit přechod na nový vysílací standard terestrického vysílání DVB-T2/HEVC. Součástí plánů je i nutná rekonstrukce infrastruktury a výrobních kapacit Kavčích hor, které byly stavěny v 60. a 70. letech minulého století a z hlediska technologií již nedostačují dnešním běžným produkčním nárokům.
V této chvíli rovněž existuje naděje, že dojde po mnoha letech k narovnání podmínek veřejnoprávních médií s komerčními vysílateli v oblasti daně z přidané hodnoty. Pokud tyto změny vstoupí v platnost, zavázala se Česká televize poskytnout podstatně větší podporu procesu uvolnění pásma 700 MHz a přechodu na DVB-T2/HEVC. Už nyní je totiž zřejmé, že druhá vlna digitalizace bude minimálně stejně dramatická, nákladná a riskantní jako v případě přechodu od analogového na zemské digitální vysílání. Roky 2018 až 2019 tak do značné míry rozhodnou nejen o budoucnosti České televize, ale celé české audiovize.
Výsledky shrnuté v této výroční zprávě vytvářejí pro start náročného období druhé vlny digitalizace dobré podmínky.

autor: Petr Dvořák, generální ředitel České televize